Aktualności

„Jesienne wieczory z czekoladą DecoMorreno” 2017-10-20


REGULAMIN KONKURSU
„Jesienne wieczory z czekoladą DecoMorreno”
§ 1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Jesienne wieczory z czekoladą DecoMorreno”, zwanego dalej „Konkursem”, jest MGD MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, REGON 070768005, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien nabyć przynajmniej jedno opakowanie jednostkowe Produktów Promocyjnych oraz zachować potwierdzający zakup paragon/y (Paragon). Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Konkursie, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”, to:
a) Czekolada Decomorreno Hot Classico - kartonik 250g
b) Czekolada Decomorreno Hot Milky- kartonik 250g
c) Czekolada Decomorreno Hot Dark- kartonik 250g
4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do udziału w Konkursie trwa od 23.10.2017 r. do 09.11.2017 r. w hipermarketach sieci Auchan, na terenie całego kraju. Produkty zakupione przed dniem 23.10.2017 r. i po 09.11.2017 oraz wszystkie kupione poza siecią Auchan, nie są Produktami Promocyjnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu i ich zakup nie stanowi podstawy do udziału w Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.


§ 2. Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające Produkty Promocyjne objęte sprzedażą w ramach Konkursu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.
2. Zadaniem konkursowym jest: samodzielne udzielenie odpowiedzi na pytanie –
„Dlaczego czekolada DecoMorreno jest najlepsza na jesienne wieczory?”
oraz przesłanie jej wraz z dołączonym skanem/zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Paragonem) drogą elektroniczną na adres:
jesienne.wieczory@maspex.com
w temacie wpisując „DecoMorreno”, w terminie do 19.11.2017 (decyduje data otrzymania Pracy przez Organizatora), wraz z obowiązkowymi danymi, o których mowa w ust. 3 poniżej (Zgłoszenie). Wykluczone będą zgłoszenia dokonane na podstawie tego samego paragonu.
3. Prawidłowe Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
c. zgoda na udział w Konkursie poświadczona czytelnym podpisem, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej ( w formie np. zdjęcia lub skanu);
d. adres zamieszkania wraz z numerem telefonu
4. Dodatkowo Zgłoszenie może zawierać dobrowolne oświadczenia:
a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych – MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz udostępnianie danych osobowych podmiotom wchodzących w skład Grupy Maspex Wadowice. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.
b) Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, w formie e-maila lub sms, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
c) Wyrażam zgodę, na używanie przez MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).


§ 3. Nagrody


1. Nagrodami jest 50 (pięćdziesiąt) koców o wartości 90,41 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewiętnaście groszy) brutto każdy.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§ 4. Zasady przyznania nagród
1. Konkurs polega na wyłonieniu 50 (pięćdziesięciu) najlepszych Prac, według swobodnej oceny komisji konkursowej, składającej się z 3 członków, powołanych przez Organizatora (dalej Komisja).
2. Komisja, do dnia 27.11.2017 r. wyłoni Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, którzy przesłali swoje Zgłoszenia.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, obraźliwe lub przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję podczas wyłaniania zwycięzców, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji
6. Nagroda konkursowa nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
7. O wynikach Konkursu Zwycięzca, który otrzymał nagrodę będzie poinformowany drogą e-mail w terminie do 04.12.2017 r., na podstawie danych podanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
8. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (na terenie Polski) najpóźniej do dnia 17.12.2017. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.


§ 5 Prawa autorskie


1. Uczestnik przesyłając w ramach Zgłoszenia jakikolwiek element stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) w szczególności Pracę (dalej Utwór), udziela niniejszym Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego utworu w związku z realizacją Konkursu oraz w celach promocyjnych i reklamowych (w tym w celu reklamy i promocji Konkursu oraz produktów wskazanych przez Organizatora), na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z opracowań utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty i zmian utworu. Organizator ma prawo do nieoznaczania utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw. W przypadku utworów stanowiących element nagrodzonego Zgłoszenia, licencja niniejsza wygasa z chwilą nabycia praw przez Organizatora w trybie wskazanym w ust. 2 poniżej. W przypadku utworów stanowiących element pozostałych Zgłoszeń, licencja ma charakter bezterminowy.
2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Pracy, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w ust. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie przedmiotu umowy nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS
d. wyświetlanie w kinie,
e. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego;
f. publikacja w środkach masowego przekazu
g. wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wybraną przez Organizatora,
h. włączenie dzieła do utworu audiowizualnego,
i. prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu (w tym audiowizualnego) do oznaczania produktów pod dowolną marką wybraną przez Organizatora.
3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola nie wymienione w niniejszym regulaminie, strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw do artystycznych wykonań na nie wymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji dzieła na nie wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na:
a) modyfikowanie utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także
b) swobodne korzystanie z utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora, na terytorium Polski i za granicą.
c) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonego Utworu;
d) wykonywanie zależnych praw autorskich.
5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu jako całości, oraz że nabył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie określonym powyżej oraz, że jest uprawniony do ich przeniesienia w ww. zakresie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
6. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych do przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie, zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do przesłanego Utworu, uwzględniającą założenia wskazane niniejszym regulaminie, na każde żądanie Organizatora.
8. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Utworu przenoszone na Zleceniodawcę na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do Utworu.
9. Uczestnik przysyłając w ramach Zgłoszenia zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek innej osoby niż Uczestnik potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w ramach Zgłoszenia w tym na wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora zgodnie z Regulaminem oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oświadcza, iż osoba na zdjęciu wyraziła zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku, utrwalonego na zdjęciu, poprzez opublikowanie zdjęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w ramach Konkursu, a także w materiałach reklamowych i promocyjnych. Powyższa zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku osoby utrwalonej na ww. zdjęciu poprzez publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w celach reklamowych bez ograniczeń w czasie oraz bez konieczności uzyskania jej każdorazowej zgody bez wynagrodzenia. W przypadku utrwalenia na Zdjęciu wizerunku Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.


§ 6 Klauzula o danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.
2. Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz spółek należących do Grupy Maspex Wadowice oraz na używanie przez MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z § 2 ust. 4.
§ 7 Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje.
1. Ewentualne zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
2. Pisemne zastrzeżenia powinny zawierać imię, nazwisko, adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
3. Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Wszelka korespondencja związana z niniejszym Konkursem, winna być kierowana na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs – DecoMorreno”.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie internetowej na stronie www.decomorreno.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Wszystkie aktualności